بێدەنگی..

بێدەنگی..

 ئەگەر كێوەكان نەبوونایە

ئەگەر دەنگی ئاوازەكەی سینەی باپیرانمان نەبوایە

ئەگەر گڕی روناكی ئاگرەكەی زمانی دایكمان نەبوایە

دەمێك بوو

تەپوتۆزی ئەو بیابانە هەموومانی خنكاندبوو.

نەبەز گۆران

فۆتۆ: سامان عەلی